HG RX-78-2 Gundam Revive

HG 1/144 RX-78-2 Revive Gundam

Share the Gunpla!